Политика за поверителност

1. Всички термини, използвани в настоящия документ, имат значенията, които са им придадени в Правилника, посочен на сайта ("Правилник").

 

2. Настоящата Политиката за конфиденциалност определя правилата за събиране, обработване и защита на данните, предоставяни от Потребителите във връзка с използването на сайта, включващо както използването на бисквитки на компютъра на Потребителя, така и събиране и обработка на данни за Потребителите за статистически цели, а също и други методи за обработка на данни, в частност събиране, записване, съхранение, разработване, модифициране, преотстъпване и други видове използване на данни.

 

3. Всички лични данни са събрани на доброволен принцип и са предназначени за използване от собственика и/или Администратора и Продавача.

 

4. При разглеждане на сайта, сървърите автоматично събират информация, изпращана от браузъра и включена в системните логотипове. Тази информация може да включва различни данни, например имейл-адрес, IP адрес, тип на браузъра, интернет-страницата, посетена непосредствено преди влизане на сайта, момента на влизане на сайта и други статистически данни. Администраторът на сайта ги използва, за да гарантира най-високо качество на обслужване, както и за технически и статистически цели.

 

5. Базата лични данни се обслужва от Администратора в съответствие с правните разпоредби, съобразно седалището на Администратора и принципите на социалното съжителство.

 

6. Администратор на личните данни на Потребителите, предадени във връзка с използването на продуктите, е Продавачът и/или Администраторът на сайта.

 

7. Събраните данни се използват за идентифициране на Потребителите с цел реализиране на поръчките, включително обработката на онлайн и офлайн разплащания, следпродажбено обслужване и последващ контакт с Потребителите. Тези данни включват между другото следната информация: име, фамилия, адрес, телефонен номер, имайл-адрес и всякаква лична информация, предоставена от самите Потребители.

 

8. Поради естеството на някои от продуктите, Потребителят може да бъде помолен да предостави допълнителна лична информация. Обхватът на допълнителната информация ще бъде надлежно посочен в Правилника или на сайта.

 

9. С цел осигуряване неприкосновеността на личните данни на физическите лица, могат да бъдат променени имената и личните данни на Потребителите и други лица, чиито изявления и снимки са били публикувани на Сайта.

 

10. Администраторът обработва личните данни с цел предоставяне на услуги, за маркетингови цели на своите услуги и продукти, както и за изпращане на Потребителите на бюлетини и други промоционални и рекламни материали. Потребителят може във всеки момент да заяви, че не е съгласен да получава търговска информация - чрез контакт с отдела за обслужване на клиенти, използване на формуляра за контакт, поместен на сайта или, в случай на формуляри, предлагащи на Потребителите възможност за абониране, чрез кликване върху линка "отказване от абонамент".

 

11. Всеки Потребител има права по силата на съответните разпоредби, свързани със защита на личните данни. За да получи достъп до своите данни или възможност за тяхното отстраняване, Потребителят трябва да използва формуляра за контакт поместен на сайта или да се свърже с отдела за обслужване на клиенти.

 

12. Сайтът може да използва напр. системата Google Analytics (и подобни системи), т.е. услуги за анализ на посещаемостта на интернет страниците, предоставяна от Google, Inc. ("Google") или други субекти. Google Analytics използва "бисквитки". Google може да предоставя идентифицираната информация на трети лица, само ако бъде задължен да извърши това на основата на законови разпоредби.

 

13. Собственикът на сайта използва "бисквитки", за да съхранява информация за предпочитанията на Потребителите. Това са текстови файлове, съхранявани на компютрите на Потребителите, които ги идентифицират по начин, необходим за извършването на някои операции. Тези файлове съдържат: личните настройки на Потребителя и предложения за автоматично попълване на полетата на формулярите, използват се между другото за съхранение на данни, необходими за логване на Потребителя. По-специално има две категории бисквитки:

Бисквитки на действието (Action Cookies) - файлове, записвани с цел регистриране активността на Потребителите на сайта. Благодарение на тях се знае кои са най-често посещаваните страници, най-популярните функции на сайта или как действат маркетинговите материали на сайта. Тези файлове предоставят статистически данни, на базата на които се оптимизира функционалността на сайта, като се следи напр. jump off rate, т.е. данни за прекъсване на отделните действия на сайта. Условие за използването на бисквитки е тяхното приемане от Потребителя чрез подходяща настройка на браузъра.

Бисквитки от сесия (Session Cookies) - използват се на страници с възможност за влизане - файлове, записвани с цел да се определи статуса на логване на Потребителя. Те служат за гаранция, че Потребителите ще имат достъп до сайтове видими само за Потребители на Сайта. Бисквитките от сесията са записвани в процеса на влизане на Потребителя и изтривани при излизане, т.е. когато се кликне върху "Изход".

 

14. Администраторът може да извършва анкети сред Потребителите, за да получи определени данни, свързани с профила им (напр. възраст, образование, професия). Попълването на анкетата е доброволно, а събраните по този начин лични данни ще бъдат обработвани и използвани за статистически анализ на Потребителите, предоставяни на партньори на Администратора. Предоставянето на тази информация е винаги доброволно.

 

15. Всеки Потребител има право във всеки момент да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на неговите данни посредством контакт (чрез имейл или телефонен) с бюрото за обслужване на клиенти. На страниците с опция за логване/абонамент, съгласието може също да се оттегли и чрез формуляра, линк към който има на сайта и/или чрез кликване върху линка "отказване от абонамент".

 

16. След оттегляне от Потребителя на съгласието за обработване на данните, Администраторът е длъжен да съхранява данните на Потребителя, както и всички статистически данни, свързани с профила на Потребителя, през период не по-малък от 90 дни. Обработката на личните данни от страна на Администратора след отстраняването на съгласието за обработка на данните за маркетингови цели ще обхваща само тяхното съхраняване за евентуално реактивиране на съгласието от страна на Потребителя и изпълняване на задълженията на Администратора, при изключване извършването на всякакви други операции върху данните, освен ако не е посочено друго в задълженията на Администратора, подадени в действащите разпоредби или наложено му от компетентните органи.

 

17. Противодействието срещу всички форми на кражба на самоличност, извличане на информация и нелегални практики, известни като "фишинг", е един от най-важните приоритети на собственика и Администратора. За тази цел всяка информация, предоставяна от Потребителите, особено данни като: номер на кредитна карта или данни, предоставяни на сайтове, предлагащи възможност за регистриране, като потребителско име и парола за достъп до акаунта на Потребителя, се събират, при спазване на принципите за защита на данните.

 

18. Администраторът си запазва правото да изпраща на Потребителите непоръчани съобщения. Това включва информация, свързана пряко с дейността на сайта (напр. промяна във функционирането) или с нестопанска цел (напр. пожелания, системни съобщения). Всеки Потребител има право да отбележи , че не желае да получава такава информация, като натисне върху линка, намиращ се под съобщението.

 

19. Сайтът може да съдържа линкове (напр. под формата на лого на трети лица), които при кликване пренасочват разглеждащия Сайта към външен сайт. Фактът, че се използват такива препратки не може да се идентифицира с какъвто и да е вид връзки между Администратора и субектът, на който принадлежи външният сайт. Администраторът в никакъв случай не носи отговорност за последствията от този вид пренасочване и няма влияние върху съдържанието на външните сайтове. Администраторът не носи отговорност за съдържанието на политиката за конфиденциалност и сигурността, действащи на тези страници, нито за използването при разглеждането им на бисквитки. Приканваме хората, които използват този вид пренасочване, да се запознаят със съдържанието на съответните документи, в сила на тези страници.

 

20. Администраторът си запазва правото да извършва промени или допълнения към настоящата Политика за конфиденциалност. Всички подобни промени ще бъдат публикувани на сайта в раздел "Политика за конфиденциалност" и затова препоръчваме на Потребителите редовно посещаване на сайта и текущо запознаване с новостите при използването на сайта.

 

21. В Сайта е показана и английската версия на настоящата Политиката за конфиденциалност. В случай на каквито и да било различия при интерпретацията, задължителни са постановките на английската версия на Политиката за конфиденциалност.

 

22. Използването на уебсайта означава приемане на описаните по-горе правила.

 

 

 

PRIVACY POLICY

 

1. All and any terms used in this document shall be understood in accordance with the definitions provided in the Terms of Use presented on the Website (“Terms of Use”).

 

2. This Privacy Policy defines the terms of collection, processing and protection of personal data shared by the Users during or in relation to the use of Websites, based on the use of cookie files on Users’ computers, as well as collection and processing of User data for statistical purposes, and on other means of data processing – in particular on collection, storage, analysis, amendment, sharing and other uses of data.

 

3. Any personal data is collected on a fully voluntary basis and is used solely by the owner and/or the Administrator and the Seller.

 

4. While using the Website, information sent by the web browser and included in system logs is automatically collected by servers. Such information may contain various data, e.g. e-mail address, IP address, browser type, address of the site visited immediately before accessing the Website, time of visit to the Website and other statistical data. The Website Administrator uses such data to ensure high-quality of services, as well as for technical and statistical purposes.

 

5. The Administrator maintains the personal database in conformity with the laws applicable for Administrator’s registered seat and in accordance with the rules of social conduct.

 

6. The Seller and/or the Website Administrator is also the Administrator of personal information shared by the Users during or in relation to the use of Products.

 

7. The collected data is used only for identification of Users for order fulfilment purposes, including online and offline payments processing, after-sales services and further communication with the Users. Such data include among others: name, surname, address, phone number, e-mail address and any data shared by the Users themselves.

 

8. Due to the nature of some of the Products, the User may be requested to provide additional personal data. The scope of additional data will be indicated either on the Website or in the Terms of Use.

 

9. For individual persons' privacy protection, the names and personal data of Users and other individuals whose comments and photographs are presented on the Website may be changed.

 

10. The Administrator processes personal data to provide services, to advertise its services and Products and to provide the Users with newsletters and other marketing materials. At any time the User may reserve that it does not consent to be provided with such commercial information – either by contacting the customer service department, using the contact form available on the Website or, in case of forms enabling Users’ subscription, by clicking the “unsubscribe” link.

 

11. Each User has the rights vested to him by the relevant data protection act. In order to access or remove their data, the Users shall use the contact form available on the Website or shall contact the customer service department.

 

12. The Website may also use Google Analytics (and similar tools), i.e. the service enabling analyses of visits to sites rendered by Google, Inc. (“Google”) or other entities. Google Analytics also uses “cookies”. Google’s ability to disclose information obtained this way to third persons is restricted to situations where it is obliged to do so to satisfy the law in force.

 

13. The Website’s owner uses „cookies” to store information on Users’ preferences. Such text files are stored in the Users’ computers to identify them in a way required to enable some operations. The files contain: Users’ personal preferences and suggestions for automatic fillings of web forms used, among others, to remember the data necessary for the User to log in. In particular, two categories of cookies are used:

Action Cookies – files stored to register Users’ activity on the Website. They provide information on most frequently visited websites, most popular functionalities of the Website and on the effectiveness of marketing materials on the Website. Action cookies provide statistical data allowing optimization of the Website functionality through observation of, for instance, the jump off rate i.e. information on the moment when use of the Website was terminated by the User. Acceptance of cookies by the User through the applicable browser settings is a prerequisite condition for their use.

Session Cookies – used on websites with logging in services – files stored to define User’s logging status. These files allow Users to access websites available only for logged in Users. Session cookies are assigned when logging in and are deleted when the User logs out, i.e. when “Logout” is clicked on.

 

14. The Administrator may conduct surveys among Users in order to receive specific profile data (such as age, education, profession). Participation in the survey is voluntary; the personal data so collected will be processed in an anonymous manner and will be used for statistical analysis of Users shared with Administrator’s partners. Disclosure of such information is voluntary at all times.

 

15. The Users may withdraw their consent to the processing and storage of their personal data by contacting the customer service department (via e-mail of phone). On Websites offering logging in/subscription, consent may be withdrawn via the form accessible through a link provided on the Website and/or by clicking the “unsubscribe” link.

 

16. Following withdrawal of consent by the User, the Administrator is obliged to store User data and any statistical information on User’s account for a period of at least 90 days. The Administrator’s processing of personal data in such case will be limited to storing such data for potential consent’s reactivation by the User and to perform Administrator’s duties, excluding any operations on such data, subject to other duties of the Administrator provided by the law in force or imposed on the Administrator by the relevant authorities.

 

17. Fighting any forms of identity theft, illegal acquiring of information and illicit practices defined as „phishing” is one of the highest priorities for the owner and the Administrator. Therefore any data shared by the Users, in particular information such as credit card numbers or data provided by Users on Websites offering logging in such as username and password to the User’s account, is collected pursuant to data safety rules.

 

18. The Administrator has the right to send unsolicited communication to the Users. Such communication may include information linked directly to the functioning of the Website (e.g. changes in Website functionalities), or non-commercial mail (e.g. wishes, system notifications). The Users have the right to reserve the lack of consent to provision of such information, by clicking on the link available at the bottom of such communication.

 

19. There may be links on the Website (e.g. in the form of third party logotypes) which, when clicked on, direct the User to an external website. The fact of using any such referrals shall not be equated with any kind of connection between the Administrator and the entity running the external website. The Administrator shall not in any case be responsible for such redirections nor for the content of privacy policies and safety rules applied on such websites, nor for cookies used when viewing such websites. Persons using this kind of redirections are advised to read and acknowledge the relevant documents available on such sites.

 

20. The Administrator has the right to introduce amendments or clarifications into this Privacy Policy. Any such amendments will be published on the Website under the tab „Privacy Policy”, therefore Users are recommended to visit the Website and observe updates of the rules on a regular basis.

 

21. The Website and the contents located therein, including, among others, this Privacy Policy, are available in English and in other languages. In case of any discrepancy or difference in the different language versions, the English version shall prevail.

 

22. By visiting and using this Website the User accepts the terms of this Privacy Policy.